Voľné pracovné miesta

Právnik spoločnosti

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

- príprava tvorba a uzatváranie zmlúv ,dodatkov,protokolov

- obchodné listy spoločnosti

- právne analýzy jednotlivých skutkových záležitostí

- aktualizácia dokumentov v súvislosti so zmenami právnych predpisov

- certifikácia spoločnosti

- komunikácia s obchodnými partnermi Slovensko a zahraničie

Prípravár stavieb, rozpočtár/kalkulant

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

Príprava rozpočtov stavebných a prevádzkových súborov v rôznych stupňoch v programe Cenkros - pre potreby realizácie stavby; spracovanie výkazov výmer a kalkulácií-cenotvorba; tvorba súhrnných rozpočtov stavieb; súčinnosť s prípravou výroby; preverovanie vstupných údajov pre tvorbu nákladových rozpočtov; sledovanie nárastov cien produktov, prirážok; vykonanie kontroly nákladov pred a počas doby realizácie projektov, následný report s vyhodnotením výstupov; znalosť a prehľad o projektovej dokumentácii ako aj jednotlivých profesií; príprava podkladov pre vypracovanie harmonogramov a finančných plánov v programe; komunikácia s tímom v zastúpení investora, technického dozora investora, projektantom; obhliadky stavby prevažne v teréne; príprava podkladov pre uzatvorenie zmluvy- predloženie nutných výstupov cenových ponúk voči investorovi; komunikácia s potencionálnymi subdodávateľmi; komunikácia s dodávateľmi a vyjednávanie podmienok so spracovaním potrebnej dokladovej časti - predloženie nutných výstupov cenových ponúk voči dodávateľom; spracovanie podkladov k fakturácii a nutná administratíva voči investorovi ako aj voči dodávateľom; obhájenie a schválenie spracovanej cenovej ponuky.

Stavbyvedúci

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

Odborná spôsobilosť pre pozemné stavby, riadenie a organizovanie stavby od začiatku po odovzdanie stavby, riadenie stavebných prác, koordinácia subdodávateľov, dodržiavanie a tvorba harmonogramu, kontrola, preberanie a odovzdanie stavebných prác. Komunikácia s investorom, projektantom a ostatnými zložkami stavby.

Asistentka

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

Administratívne činnosti- porady, úlohy; poštová agenda; chod kancelárie; asistencia konateľovi-príprava podkladov konateľovi, organizátor dňa.