Základné informácie

MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť“) je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola zaregistrovaná v Slovenskej republike dňa 12.03.2009. Sídlo spoločnosti je na adrese Uzovské Pekľany 110, 082 63 Slovenská republika, IČO: 44 660 375, IČ DPH: SK2022795654.

Spoločnosť je modernou stavebno-obchodnou spoločnosťou s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje realizáciu stavieb a stavebných prác akéhokoľvek druhu. Spoločnosť realizuje stavby na celom území Slovenska (najmä na východnom Slovensku) a zároveň realizuje stavebnú činnosť aj v Belgicku a v Holandsku. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná realizácia stavieb a stavebných prác  najmä v rámci inžinierskeho a pozemného staviteľstva.

V rámci niekoľkoročného pôsobenia v oblasti stavebníctva na slovenskom ako aj zahraničnom trhu, spoločnosť spolu s jej partnerskými spoločnosťami a realizuje vo vzájomnej spolupráci so širokou skupinou odborníkov, ktorí svojimi odbornými skúsenosťami napomáhajú úspešnej a kvalitnej realizácii stavieb.

Spoločnosť je držiteľom platných certifikátov systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: ISO 45001:2018 a environmentálneho manažérstva: ISO 14001:2015. Spoločnosť je tiež registrovaná v schéme EMAS s registračným číslom SK - 000068.


 História / História - fotogaléria - foto
 História / História - fotogaléria - foto
 História / História - fotogaléria - foto
 História / História - fotogaléria - foto
 História / História - fotogaléria - foto
 História / História - fotogaléria - foto
 História / História - fotogaléria - foto
 História / História - fotogaléria - foto